Cuộc vận động “năm không”

Căn cứ Hướng dẫn số 11-HD/BDVTU ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Ban Dân vận Thành ủy về hướng dẫn nội dung “5 không” trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023;

Nguồn : Công đoàn Viên chức Thành phố.