Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023

Căn cứ Hướng dẫn số 81HD-TLĐ ngày 27/3/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2023; Căn cứ chương trình công tác nữ công năm 2023, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam năm 2023 với nội dung cụ thể: