Tài liệu Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Vào lúc 8h00 ngày 27 tháng 12 năm 2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, hình thức trực tuyến tại các điểm cầu trên toàn quốc. Nội dung chính: Quán triệt nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 và những nội dung lớn sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Bao gồm 04 chuyên đề:

– Chuyên đề 1: Một số nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

– Chuyên đề 2: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028; một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

– Chuyên đề 3: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tài chính công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028

– Chuyên đề 4: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác nữ công công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028.

Download Tài liệu Hội nghị tại đây