Kế hoạch và nội dung Tổ chức Trại hè Thanh Đa lần thứ 44 năm 2023

Thực hiện chương trình năm 2023 về công tác chăm lo cho con CNVC-LĐ trên địa bàn thành phố;thực hiện hướng dẫn công tác trẻ em năm 2023; căn cứ nội dung sinh hoạt Hè năm 2023, Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp với Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Trại hè Thanh Đa lần thứ 44 năm 2023, cụ thể như các thông tin đính kèm sau