Hướng dẫn Tuyên truyền về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với đoàn viên, người lao động 2023

Căn cứ Kế hoạch số 1592/KH-BATG ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Ban An toàn giao thông Thành phồ về Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2023; Liên đoàn Lao động thành phố xây dựng Hướng dẫn tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thong đối ới đoàn viên, người lao động năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Nội dung chi tiết: