Hướng dẫn nội dung “5 không” trong phong trào thi đua ” Dân vận khéo” năm 2023

Căn cứ Hướng dẫn số 11-HD/BDVTU ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Ban Dân vận Thành ủy về hướng dẫn nội dung “5 không” trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023; 2023_CV_199.signed-5Khong_DanVanKheo-2023