Sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm ”Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc ”Cây tre Việt Nam” Của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” Nội dung 2: Thành tựu đối ngoại Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Cuộc gặp cấp cao Việt Nam-Campuchia-Lào. Ảnh: TTXVN

Trong 3 năm thực hiện đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Đảng và Nhà nước ta đã có những quyết sách đúng đắn, bước đi chủ động, đột phá, khẳng định bản lĩnh, mang tính lịch sử trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định công tác đối ngoại đã “đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung của đất nước những năm qua”.

* Tài liệu phục vụ đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tài liệu đính kèm:

thanh-tuu-doi-ngoai-cua-viet-nam-nua-dau-nhiem-ky.pdf