Công bố các quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử và các chức danh trong Ban Chấp hành Công đoàn Trường và Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường.

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Căn cứ kết quả của các buổi làm việc của Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. Ngày 08 tháng 5 năm 2023, Liên đoàn lao động Thành Phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 361/QĐ-LĐLĐ công nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ban Chấp hành, Ban thường Vụ và các chức danh trong Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí MInh khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 và số 360/QĐ-LĐLĐ công nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ũy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.